Αρχές

Αρχή της εταιρείας είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη – συνεργάτη, προς την κάλυψη των αναγκών του, και ο σεβασμός προς το περιβάλλον της αγοράς αυτοκινήτων.

Περιβάλλον που συνεχώς παρακολουθούμε, για την ενημέρωση μας, αξιολογώντας τις απαιτήσεις του από τις διαμορφούμενες αλλαγές του.

Για τους λόγους αυτούς  η ύπαρξη συνεχιζόμενης ανάπτυξης των παρεχομένων υπηρεσιών και της πληρότητας στην γκάμα ανταλλακτικών είναι καθήκον και υποχρέωση μας.